วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Tide


สายธาร

สายธารน้ำใจไหลล้น สารธารน้ำฝนไหลหลั่ง

สายธารธาราดุจดัง สายธารความหวังหลุดลอย

Lotus
บัวขาว
เห็นบัวขาวพราวอยู่ในบึงใหญ่
ดอกใบบุปผชาดสะอาดตา

น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลา
ว่ายวนไปมาน่าเอ็นดูสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

แหล่งสารสนเทศ ( Information Sources )
คือ สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศชนิดต่างๆ ได้แก่วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนวัสดุ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประเภท ห้องสมุด ( library )
1. ห้องสมุดโรงเรียน
2. ห้องสมุดประชาชน
3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
4. ห้องสมุดเฉพาะ
5. หอสมุดแห่งชาติ
ประโยชน์
1. เพื่อการศึกษา
2. เพื่อการค้นคว้า
3.เพื่อการวิจัย
4. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
5.เพื่อความบันเทิง
วิธีใช้ ห้องสมุดแต่ละประเภทมีวิธีใช้คล้ายๆกัน ซึ่งจะอธิบายโดยรวม ดังนี้

พฤติกรรมการอ่าน(Reading Behavior)พฤติกรรมการอ่าน( reading behavior) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
2.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการอ่านของนักศึกษา