วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พฤติกรรมการอ่าน(Reading Behavior)พฤติกรรมการอ่าน( reading behavior) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
2.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการอ่านของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: