วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

แหล่งสารสนเทศ ( Information Sources )
คือ สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศชนิดต่างๆ ได้แก่วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนวัสดุ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประเภท ห้องสมุด ( library )
1. ห้องสมุดโรงเรียน
2. ห้องสมุดประชาชน
3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
4. ห้องสมุดเฉพาะ
5. หอสมุดแห่งชาติ
ประโยชน์
1. เพื่อการศึกษา
2. เพื่อการค้นคว้า
3.เพื่อการวิจัย
4. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
5.เพื่อความบันเทิง
วิธีใช้ ห้องสมุดแต่ละประเภทมีวิธีใช้คล้ายๆกัน ซึ่งจะอธิบายโดยรวม ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: